Cách tình thuế TNCN của người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam

Cách tình thuế TNCN của người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam

Cách tình thuế TNCN của người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam như sau:

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ("TNDN")

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ("TNDN")

Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với các doanh nghiệp (thông thường là các công ty) được quy định trong Luật thuế TNDN. Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%. Thuế suất thuế TNDN đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam....