Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện việc chuyển nhượng dự án đầu tư. Nhưng còn chưa nắm được các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư phải thực hiện như thế nào. Hãy để AMI giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Đối tượng được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư chỉ được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư nếu thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư;

 • Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương, nhưng không xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn tất việc góp vốn, huy động vốn và dự án đã đưa vào khai thác, vận hành.

thu-tuc-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư chỉ được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Dự cán không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư 2014;

 • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án mà thuộc các ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

 • Dự án cần tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai và về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 • Các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

thu-tuc-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Hồ sơ của thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

 2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

 3. Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng;

 4. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

 6. Bản sao Hợp đồng BCC nếu dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 7. Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

thu-tuc-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Các dịch vụ liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án của AMI

 • Tư vấn về việc chuyển nhượng dự án của nhà đầu tư;

 • Tư vấn về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của doanh nghiệp;

 • Tư vấn các điều kiện chuyển nhượng dự án;

 • Tư vấn, đánh giá tình trạng hồ sơ pháp lý của hai bên chuyển nhượng và tư vấn các phương án chuyển nhượng phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế của nhà đầu tư;

 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng, mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phầntheo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật khác có liên quan;

 • Đại diện cho nhà đầu tự tiến hành toàn bộ việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.

 • Tư vấn và dự liệu các vấn đề pháp lý và cá rủi ro phát sinh trong quá trình chuyển nhượng dự án, trước và sau khi chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp;

 • Tư vấn cho doanh nghiệp nên lựa chọn chuyển nhượng dự án độc lập với pháp nhân hay chuyển nhượng dự án găn liền với chuyển nhượng pháp nhân;

 • Tư vấn các vấn đề tài chính phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng dự án; tư vấn các hình thức thanh toán và hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng khi thực hiện  giao dịch chuyển nhượng dự án nếu nhà đầu tư có nhu cầu;

 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động và thực hiện dự án, xây dựng hệ thống văn bản pháp lý về tổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, các nhà đâu tư cần tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để tránh gặp phải các rắc rối khi thực hiện. Và hãy liên hệ với AMI để chúng tôi được phục vụ quý khách một cách tốt nhất.