Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài khi bước chân vào thị trường Việt Nam đều gặp phải các vướng mắt pháp lý về thủ tục đầu tư, đặc biệt khi nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp và lựa chọn đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Nhằm giải quyết những rắc rối mà các nhà đầu tư nước ngoài thường mắc phải. Sau đây, AMI sẽ cung cấp một số kiến thức về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để các nhà đầu tư có thể tham khảo:

Đặc điểm của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài?

 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại. Doanh nghiệp này có những đặc điểm sau đây:

 • Chủ sở hữu của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài  là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vốn của mình để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trên lãnh thổ Việt Nam. Chủ sở hữu có thể là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;  

 • Công ty 100% vốn nước ngoài có thể do một tổ chức, một cá nhân nước ngoài đầu tư vốn thành lập hoặc do nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài cùng đầu tư vốn thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh;

 • Là chủ thể pháp lý độc lập, bình đẳng với các doanh nghiệp khác và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam thừa nhận hoặc là thành viên;

 • Chủ sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài sẽ tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, nhà nước chỉ quản lý thông qua việc cấp phép đầu tư chứ không can thiệp vào việc tổ chức quản lý của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng được các điều kiện sau đây nếu muốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:

 • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư tại Việt Nam, là dự án khả thi để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét;

 • Nhà đầu tư đảm bảo năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam;

 • Nhà đầu tư phải cam kết về nghĩa vụ về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất,… với nhà nước Việt Nam.

 • Nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ pháp lý hợp lệ về thủ tục dầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Các loại hình công ty mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn

Pháp luật  Việt Nam hiện hành quy định tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài có thể được thành lập theo các loại hình dưới dạng  công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

thanh-lap-doanh-nghiep-100%-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Công ty TNHH 100% vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 và Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH có vốn nước ngoài mang các đặc điểm sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, có thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên từ 1 đến 50 thành viên.

 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài

Công ty cổ phần nước ngoài có các đặc điểm được quy định theo Điều 1110 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, các cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa.

 • Cổ đông của công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Khác với Công ty TNHH, công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn.

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là một hình thức đầu tư phức tạp và cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Nếu nhà đầu tư còn nhiều vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.