NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG?

NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG?

NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG?

Trong các giao dịch của doanh nghiệp, đặc biệt là mua bán hàng hóa, chúng ta thường đề cập đến đặt cọc, tạm ứng… Vậy đặt cọc có được coi là khoản tiền trả trước theo hợp đồng không?  Và khi nhận tiền cọc có cần phải xuất hóa đơn hay không?

Về vấn đề này chúng tôi xin có ý kiến như sau:

Theo quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Bộ luật dân sự 2015), cụ thể tại khoản 1 Điều 328 thì “Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng”.

Căn cứ nội dung nêu trên, đặt cọc là một biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa các bên. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tiền trả trước hay tiền tạm ứng là khoản tiền mà bên có nghĩa vụ thanh toán trả trước một phần giá trị của hợp đồng đã ký kết. Khi có bên vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng thì khoản tiền trả trước về nguyên tắc sẽ được hoàn trả lại cho bên đã trả (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác) mà không chịu bất cứ khoản phạt cọc nào. Như vậy, xét về bản chất thì đặt cọc và tạm ứng là hai khoản tiền hoàn toàn khác nhau.

Ngày 14/10/2013, Bộ tài chính có Công văn 13675/BTC-CST gửi Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam với nội dung hướng dẫn như  sau:

“Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này”

Như vậy, có thể hiểu sau khi nhận tiền đặt cọc không cần phải xuất hóa đơn GTGT.