LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC TẠM TRÚ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP?

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC TẠM TRÚ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP?

Liên quan đến vấn đề này, Công ty Cổ phần Keyhinge Toys có Công văn kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung:

“Chúng tôi là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng, hiện nay chúng tôi có một vướng mắc liên quan đến Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế như sau:

Trước đây Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trong đó tại Khoản 3, Điều 20 quy định: “Trường hợp cần thiết, chuyên gia nước ngoài được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh”.

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 10/7/2018, trong đó tại Khoản 3, Điều 29 quy định: “Trường hợp cần thiết người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.

Với quy định trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 946/BQL-QLLĐ ngày 02/7/2018 thông báo chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tạm trú cho người nước ngoài tại các vị trí công việc gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia.

Xin hỏi trường hợp người nước ngoài là lao động kỹ thuật cụ thể như, Vị trí công việc, chức danh công việc lao động kỹ thuật kỹ thuật khuôn, lao động kỹ thuật quản lý kỹ thuật điện tử, lao động kỹ thuật kỹ thuật phun đúc nhựa thì có được đăng ký tạm trú trong khu công nghiệp không?”

Trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

  1. Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định: trường hợp cần thiết người nước ngoài (gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  2. Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã quy định các trường hợp chuyên gia là người lao động nước ngoài.

Dựa theo hướng dẫn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 946/BQL-QLLĐ ngày 02/7/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng thì trường hợp lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia  được phép tạm trú tại Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.