Khi nào thì người lao động bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm?

Ngày nghỉ hằng năm là một trong những vấn đề được nhiều người lao động quan tâm. Vậy thời điểm nào người lao động bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm hoặc ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc? Theo năm dương lịch hay năm tài chính?

Trả lời: 

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo Hợp đồng lao động. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Thông thường, ngày nghỉ hằng năm sẽ được người lao động tính theo năm dương lịch, cụ thể là từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 của năm tương ứng nhưng cũng có một số người sử dụng lao động chọn năm tài chính để tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động, cụ thể là từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/3 của năm sau. Việc chọn năm dương lịch hoặc năm tài chính để làm cơ sở tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động hiện nay chưa được pháp luật lao động điều chỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ quan quản lý lao động cũng đồng tình với vấn đề trên, với điều kiện là người sử dụng lao động phải quy định rõ năm dương lịch hoặc năm tài chính mà doanh nghiệp chọn lựa làm cơ sở tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động trong nội quy lao động hay thỏa ước lao động tập thể.

Trong thực tế, không phải người lao động nào cũng ký kết hợp đồng lao động làm việc bắt đầu từ đầu năm dương lịch hoặc năm tài chính. Do đó, người lao động có thể không được hưởng trọn vẹ số ngày nghỉ hằng năm theo quy định. Pháp luật lao động hiện chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về thời điểm được hưởng ngày nghỉ hằng năm cũng như cách tính số ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp này. Theo quy định của pháp luật được trích dẫn ở trên, có thể hiểu rằng từ thời điểm người lao động làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì người lao động mới bắt đầu được hưởng số ngày nghỉ hằng năm cho khoảng thời gian 12 tháng đã làm việc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối với người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì người lao động cũng được hưởng ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Tương tự, số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên cũng sẽ được cộng thêm cho người lao động bắt đầu từ ngày người lao động đã làm đủ 5 năm theo hợp đồng lao động ký kết với người sử dụng lao động.

Như vậy, ví dụ người sử dụng lao động quy định ngày nghỉ hằng năm của người lao động là 12 ngày tính theo năm dương lịch từ ngày 1/1 đến ngày 31/12. Người lao động có thời gian bắt đầu làm việc vào ngày 1/8/2018, rơi vào khoảng giữa năm dương lịch, thì ngày nghỉ hằng năm của người lao đọng trong năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) sẽ là 5 ngày, được tính theo tỷ lệ 5 tháng làm việc vì tính đến ngày 31/12/2018, người lao động chưa làm đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động. Đối với ngày nghỉ hằng năm của người lao động trong năm 2019, do đến ngày 1/8/2019 người lao động mới làm việc đủ 12 tháng nên số ngày nghỉ hằng năm trong năm 2019 được tính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 1/8/2019 cũng sẽ được tính theo tỷ lệ tương tự theo trường hợp nêu trên (7 ngày).Mặc dù từ ngày 1/8/2019, người lao động đã làm việc đủ 12 tháng nhưng do người sử dụng lao động chọn tính ngày nghỉ hằng năm theo năm dương lịch nên người lao động cũng sẽ được hưởng ngày nghỉ hằng năm tính theo tỷ lệ thời gian làm việc từ ngày 1/8/2019 đến ngày 31/12/2019. Bắt đầu từ ngày 1/1/2020, người lao động sẽ được hưởng ngày nghỉ hằng năm là 12 ngày. Số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên sẽ được cộng thêm vào ngày nghỉ hằng năm cho người lao động bắt đầu từ ngày 1/8/2023.