Khách sạn có quy mô như thế nào cần phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

Câu hỏi: Tôi vừa mới xây dựng khách sạn, hiện đang hoàn tất các thủ tục xin các giấy phép để đi vào hoạt động kinh doanh. Vừa qua, một số cán bộ kiểm tra yêu cầu khách sạn tôi ngoài đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Xin cho tôi được hỏi, khách sạn của tôi quy mô 6 tầng, có cần phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không? Nếu cần phải đăng ký thì trình tự, thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Lời đầu tiên, AMI xin được gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019 sửa đổi Điều 18 Nghị định Số: 18/2015/NĐ-CP  về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có quy định về đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

“1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

a) Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;

….

Đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, tại cột 5, phụ lục II của Nghị định này có quy định: “Cơ sở lưu trú từ 50 phòng đến dưới 200 phòng; Khu dân cư từ 1.000 đến dưới 2.000 người sử dụng hoặc từ 200 đến dưới 400 hộ sử dụng”  là đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Do vậy, nếu trường hợp khách sạn của bạn có từ 50 phòng đến dưới 200 phòng thì bắt buộc phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Nếu khách sạn của bạn ít hơn 50 phòng thì khách sạn của bạn thuộc đối tượng được miễn thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường theo quy định nêu trên.

Về thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ: (Khoản 2 Điều 33 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư này;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khách sạn (Khoản 2 Điều 32 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Trình tự thủ tục: (Điều 34 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

Bước 1: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

Thời gian: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 34 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến thắc mắc của bạn. Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với AMI Consulting.