Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ có được tiếp tục sử dụng đất không?

Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong Sổ đỏ có được tiếp tục sử dụng đất không?

Câu hỏi:

Theo như nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên trên đất của gia đình tôi có nội dung diện tích đất ở là 400m2 với thời hạn sử dụng là lâu dài; diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 340 m2 với thời hạn sử dụng đến tháng 06/2019. Hiện nay thì thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm của gia đình tôi đã hết, gia đình tôi có thể tiếp tục sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng này không? Trình tự thủ tục của việc gia hạn quyền sử dụng đất này như thế nào?

Trả lời:

Lời đầu tiên, AMI xin được gửi đến bạn lời chào trân trọng, dựa theo yêu cầu cần tư vấn của bạn, chúng tôi có trả lời như sau:

Tại khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai 2013 có quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013”.

Về thời hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai: “Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”.

Như vậy, trường hợp của bạn đối với diện tích 340 m2 đất trồng cây hàng năm khác tính đến nay đã hết thời hạn sử dụng đất thì gia đình bạn nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất và được gia hạn thêm 50 năm nữa kể từ ngày hết thời hạn giao đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tức là 50 năm nữa tính từ tháng 6/2019.

Ngoài ra, tại tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết Luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

Như vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 như đã nêu trên mà không bắt buộc phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp gia đình bạn có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Về hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

–     Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 Quy định về hồ sơ địa chính.

–     Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp.

Về trình tự, thủ tục:

–      Nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất.

–     UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

–   Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo quy đinh pháp luật vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời hạn thực hiện thủ tục: Không quá 10 ngày (điểm g Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Như vậykhi bạn gia hạn thêm thời hạn sử dụng đất bạn cần nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và tờ khai đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK để cơ quan có thẩm quyền xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ để được giải đáp.