Điệu kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư là chủ sỡ hữu của dự án đầu tư, nên về mặt nguyên tắc, nhà đầu tư là chủ  sở hữu có quyền định đoạt cũng như quyền chuyển nhượng dự án đầu tư của mình. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những điệu kiện chuyển nhượng dự án đầu tư nhất định. Cụ thể như thế nào thì Quý nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Dự án đầu tư là gì?

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên một địa bàn cụ thể và trong khoảng thời gian xác định (căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư 2014).

dieu-kien-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Điệu kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Việc chuyển nhượng dự án đầu tư chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện như sau:

Thứ nhất, dự án đầu tư không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động.

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014, cụ thể:

  • Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án;

  • Dự án chấm dứt khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

  • Dự án chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng và điều lệ của doanh nghiệp;

  • Dự án thuộc một trong các trường hợp tạm ngừng hoạt động mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

  • Dự án đã ngừng hoạt động và cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động;

  • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không được thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;

  • Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư sau thời gian 12 tháng và không thuộc trường hợp dự án đầu tư được giãn tiến độ thực hiện dự án;

  • Dự án đầu tư chấm dứt theo bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.

dieu-kien-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Thứ hai, dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Thứ ba, nhà đầu tư dự án phải tuân thủ  theo các điều kiện quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Thứ tư, dự án phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ năm, trong trường hợp việc chuyển nhượng dự án đầu tư phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư cần thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với các dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban Quản lý  khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Nếu Quý nhà đầu tư còn có vướng mắc về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư, hoặc thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư thì vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc liên hệ hotline để được hỗ kịp thời và tư vấn miễn phí.